โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ


สัญลักษณ์โครงการเยาวชนคนศรีสุพรรณ

ความหมายของสัญลักษณ์

สีแสด-น้ำเงิน หมายถึง สีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

รูปหยดน้ำ หมายถึง น้ำใจของคนสุพรรณซึ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว

หอคอย หมายถึง ความทันสมัย ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี

รูปเด็กชาย- หญิง หมายถึง การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มค้นที่เด็ก และเยาวชน

เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ หมายถึง ชื่อโครงการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการนำร่อง
เพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคน และสังคมตามแนวคิดและทิศทางของแผนที่พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8

การพัฒนาประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยเปลี่ยนไป อย่างมาก โดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุมีอย่างมากมาย ในขณะที่สภาพทางสังคมกลับมีปัญหามากขึ้น คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งดีงามต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่คู่กับสังคมไทยก็สูญสลายไป เนื่องจากคนไทยในสังคมไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับ ความเจริญทางวัตถุ 

ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งประกาศใช้ในสมัย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตกต่างไปจากรูปเดิม โดยเน้นให้ความสำคัญต่อ ......การพัฒนาคน.... ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐาน ในการพัฒนาประเทศ

บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีความพร้อม จึงเลือกให้เป็นพื้นที่ทดลอง ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ....... ภายใต้ชื่อ "โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ" โดยกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนสุพรรณบุรีเป็นคนดี
มีคุณลักษณะ 11 ประการ ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้างเรือน และชุมชน
เป้าหมายที่ 2 มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 3 มีวิถีประชาธิปไตย
เป้าหมายที่ 4 เป็นผู้ประหยัดอดออม และนิยมไทย
เป้าหมายที่ 5 ปฎิบัติตามหลักเบญศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่เด็ก และเยาวชนนับถือ
เป้าหมายที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย
เป้าหมายที่ 7 มีวินัยจราจร
เป้าหมายที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา
เป้าหมายที่ 9 ปฎิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน-หลัง ในการรับบริการต่าง ๆ
เป้าหมายที่ 10 ปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด
เป้าหมายที่ 11 ไม่พัวพันยาเสพย์ติด

รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

สำนักงานโครงงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ

สำนักงาน,เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สถาบันการอาขีวศึกษาภาคกลางที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอบางปลาม้า

อำเภอสองพี่น้อง

อำเภออู่ทอง

อำเภอศรีประจันต์

อำเภอสามชุก

อำเภอเดิมบางนางบวช

อำเภอด่านช้าง

อำเภอดอนเจดีย์

อำเภอหนองหญ้าไซ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สพรรณบุรี