ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานด้าน CSR

ร่วมกิจกรรมการเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR)
นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวนิชาภา นาคเขียว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมการเนินงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) รับมอบเงินสมทบทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้น้องๆพิการทางด้านสายตา จำนวนเงิน 5,000บาท ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และรับมอบ”ปฏิทินเก่าเพื่อน้อง” จากคุณจงกลณี ไชยองค์การ ผู้จัดการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี เพื่อนำไปผลิตอักษรเบลล์ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


Share: