ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีโครงการขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565


Share: