การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลเปิดเผย (Open Data)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
เปิดเอกสาร
ผู้บริหาร
เปิดเอกสาร
อำนาจหน้าที่
เปิดเอกสาร
แผนยุธศาสตร์
เปิดเอกสาร
ช่องทางติดต่อ
เปิดเอกสาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เปิดเอกสาร
การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเอกสาร
ถาม-ตอบ Q&A
เปิดเอกสาร
การดำเนินงานและบฏิบัติงาน
แผนประจำปี
เปิดเอกสาร
รายงานรอบ 6 เดือน
เปิดเอกสาร
รายงานประจำปี
เปิดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
เปิดเอกสาร
การให้บริการ
คู่มือการให้บริการ
เปิดเอกสาร
สถิติการให้บริการ
เปิดเอกสาร
ความพึงพอใจ
เปิดเอกสาร
การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เปิดเอกสาร
ผลการเบิกจ่ายรอบ 6 เดือน
เปิดเอกสาร
ผลการเบิกจ่ายประจำปี
เปิดเอกสาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเอกสาร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เปิดเอกสาร
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
เปิดเอกสาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
เปิดเอกสาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปิดเอกสาร
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปิดเอกสาร
หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปิดเอกสาร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เปิดเอกสาร
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติ
เปิดเอกสาร
ช่องทางร้องเรียน
เปิดเอกสาร
สถิติการร้องเรียน
เปิดเอกสาร
เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เปิดเอกสาร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
เปิดเอกสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เปิดเอกสาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เปิดเอกสาร
การประเมินความเสี่ยง
เปิดเอกสาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เปิดเอกสาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เปิดเอกสาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เปิดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
เปิดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
เปิดเอกสาร
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php