Social Welfare Banner - II
Social Welfare Banner - II
slide2
slide2
slide1
slide1
slide3
slide3
previous arrow
next arrow

นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

เช็คเปราะบาง1
เช็คเด็กแรกเกิด2
previous arrow
next arrow

ข่าว สาร

 

เอกสาร เผยแพร่

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาสังคม ในกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ​

ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

318829
Total Visitors
128
Visitors Today
34
Live visitors
318829
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี

จ.สุพรรณบุรี 72000

035 535 386 – 7

089 836 8191

 suphanburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial